Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 30.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27890
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin Amacı
MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin ilgi duydukları bilim ve sanat alanlarıyla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim insanlarından ve Üniversitenin ilgili birimlerinden almasını sağlamak,
b) Herhangi bir alanda daha detaylı ve derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere bu bilgiyi sağlamak,
c) Bilimsel bilginin toplum tarafından erişilebilirliğini artırmak,
ç) Öğrencilerin meslek seçiminde ihtiyaç duyduğu bilgi ve deneyimleri vererek yardımcı olmak,
d) Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak Üniversitenin akademik elemanlarına uygulama ve araştırma yapma imkanı sağlamak.
Merkezin Faaliyet Alanları
MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine, Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bütün bilim, sanat, kültür, spor alanlarında eğitimler düzenlemek,
b) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine, bilgiyi pekiştirmek, bilimsel düşünceyi ve beceriyi geliştirmek üzere Üniversite içinde ve dışında çeşitli uygulamalı dersler, etkinlikler, geziler, laboratuar çalışmaları,konferanslar ve çalıştaylar düzenlemek,
c) Merkezin amaçları doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunların çalışmalarına katılmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve rehberlik yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin Yönetim Organları
MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 –(1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi üzerine, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişi, Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcıları değiştirilebilir. Müdür yardımcıları;Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün Görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,
ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak,
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti ile olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçünün yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığ ıoy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.
Yönetim Kurulunun Görevleri
MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek,
b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak,
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmaları konusunda eğitimi olan ve uzmanlıklarından yararlanılabilecek, Üniversiteden ve istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve kişiler arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla otuz üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdürce belirlenen bir tarihte ve Müdür başkanlığında toplanır. Toplantı için çoğunluk şartı aranmaz.
(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunur ve istenilen konularda görüş bildirir.
Danışma Kurulunun Körevleri
MADDE 13 –(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,
b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda öneri ve katkılarda bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel İhtiyacı
MADDE 14 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün talebi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama Yetkilisi
MADDE 15 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (OMUÇEM)
DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK
EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI
 
 BİRİNCİ BÖLÜM
 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu usul ve esasların amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye faaliyetleri çerçevesinde elde edilen gelirlerden yapılacak ek ödeme esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu usul ve esaslar, 2547 sayılı Kanunun 58.maddesi ile “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe” dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

  1. Kanun: 2547 Sayılı Kanunu,
  2. Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği,
  3. Birim: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini (OMUÇEM),
  4. Bireysel gelir getirici faaliyet puanı: Birim içinde bireysel gelir getirici faaliyetlerden dolayı alınan mesai içi ve mesai dışı puanlarının toplamından oluşan puanı,
  5. Döner sermaye geliri: İlgili mevzuat uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında döner sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri,
  6. Gelir getirici faaliyet: Yapılan işlem sonucunda döner sermaye işletmesine gelir getiren faaliyetleri,
  7. Kanuni kesintiler: Kanunun 58 inci maddesi ile 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca yapılması öngörülen kesintileri,
  8. Yönetim kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönetim kurulunu, 
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları

MADDE 4 – (1) 30.03.2011 tarihli ve 27890 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”nin II. Bölümünde belirtilen ve OMUÇEM tarafından yürütülecek olan ve her türlü gelir getirici eğitim- öğretim ve araştırma hizmetleridir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel İlkeler ve Dağıtım Esasları
Genel İlkeler
MADDE 5 – (1) Döner sermaye gelirinin elde edilmesine katkısı bulunmayan öğretim elemanları ile memurlar ve sözleşmeli personele hiçbir şekilde ek ödeme yapılmaz.
(2) Yapılacak ödemelerde gelir- gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları uygun olduğu takdirde ek ödeme yapılır.
(3) Ek ödeme olarak dağıtılacak miktar her bir faaliyet için aşağıdaki bağıntıya göre hesaplanır:
                                               DM = FG – KK - FH
Burada;
DM:  Ek ödeme olarak Dağıtılacak Miktar
FG :  Faaliyet Geliri
KK:  Kanuni Kesintiler (2547 Sayılı yasa, 58 maddesi, değişiklik:21.01.2010-5947/5 md’sine göre %30 ve %5;  5615 sayılı kanunun 28’inci maddesine göre %1 hazine payı; Üniversite imkânlarının kullanılmadığı faaliyetler için ise %30 yerine %15 kesilecek)
FH:  Faaliyet Harcamaları (Genel giderler dışında faaliyete özgü harcamalar)
(4) Döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan öğretim elemanları ile 657 Sayılı Kanuna tabi personele yapılacak ek ödemelerde kanunun 58’nci maddesinin (c) fıkrası hükümleri uygulanır.
     (5) Döner Sermaye gelirine doğrudan katkı sağlayan kişi/kişilere (her faaliyetin hesabı ayrı tutularak)  Madde 5-(3)’te hesaplanan dağıtılacak miktar faaliyet puanlarına göre paylaştırılır. Kişilere ödenecek aylık miktar yasal sınırlar dâhilinde olacaktır.
     (6) Ek ödemeler, gelir getirici faaliyetin bedelinin tahsilinin yapıldığı günden sonraki ay içerisinde yapılır.
    (7) Ek ödeme dağıtımlarında bireysel gelir getirici faaliyet puanı (B) esas alınacaktır.
 
Dağıtım Esasları
MADDE  6- (1)  Madde 5’e göre belirlenen her bir faaliyetin dağıtılabilecek miktarının (DM) her bir (1) TL’si için bir  (1)  puan esas alınarak “Süreç Gelir Getirici Faaliyet Puan (SDM)” bulunur. Süreç gelir getirici faaliyet puanı, Tablo Ek1.1 ve Tablo Ek1.2’de verilen Süreç faaliyet oranı (SFO), dağıtılabilecek miktar (DM) ile çarpılarak hesaplanır.
(2) Kişinin Süreç Faaliyet Puanı (KSFP); süreç gelir getirici faaliyet puanı (SDM), kişinin sürece katkı oranı (SKKO) ile çarpılarak ( KSFP=SDM X SKKO) hesaplanır. Kişinin toplam süreç faaliyet puanı (Ʃ KSFP ) ise, kişinin süreç faaliyet puanlarının  (KSFP ) toplamıdır.
(3) Tablo 1, Süreç gelir getirici faaliyet puanı (SDM) ile kişilerin süreç faaliyet puanının (KSFP) hesaplanmasını göstermektedir.
 
TABLO 1: Kişilerin Gelir Getirici Faaliyet Puanı Hesabı
Gelir Getirici Faaliyet Adı Süreç Gelir Getirici Faaliyet Puanı (SDM) Kişinin Sürece Katkı Oranı  (SKKO) Kişinin Süreç Faaliyet Puanı (KSFP)
S1 DM x (SFO) SKKO1 SDM1 x SKKO1
S2 DM x (SFO) SKKO2 SDM2 x SKKO2
S3 DM x (SFO) SKKO3 SDM3 x SKKO3
S4 DM x (SFO) SKKO4 SDM4 x SKKO4
S5 DM x (SFO) SKKO5 SDM5 x SKKO5
S6 DM x (SFO) SKKO6 SDM6 x SKKO6
 
 
(4) Öğretim elemanları ve diğer personele her bir faaliyet için yapılacak ek ödeme aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır.
Kişinin Ek Ödeme Miktarı = Dağıtılacak Miktar     X Kişinin Toplam Süreç Faaliyet Puanı
                        KEÖM         =                         DM     X Ʃ KSFP
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Tablo Ek:1.1’deki faaliyet türüne göre, faaliyet süreçlerini birleştirmeye Merkez Yönetim kururlu yetkilidir.
MADDE 8 – (1) Kanunun 58.Maddesi ve ilgili yönetmelik kapsamında hazırlanan bu usul ve esaslar Üniversite Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
     MADDE 9 – (1) Bu usul ve esasların hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.